Τα καταστήματά μας λειτουργούν κανονικά στο lockdown.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «alter ego Bonus Card»

Οι παρακάτω εμπορικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Εμπορικοί Όροι»), μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχετε αποδεχθεί για τη χρήση της Κάρτας (εφεξής από κοινού με τους Εμπορικούς Όρους οι «Όροι και οι Προϋποθέσεις του Προγράμματος») διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος «Alter Ego Bonus Card» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), που δημιούργησε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «VAPE ALTER EGO ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «VAPE ALTER EGO», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αριθμός 261, με Α.Φ.Μ. 998355380 Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «alter ego») και εκπροσωπείται νόμιμα.

Το Πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης μέσω του οποίου τα Μέλη του (όπως κατωτέρω ορίζονται) συλλέγουν Πόντους (όπως κατωτέρω ορίζονται) οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η alter ego διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, συμφωνεί δε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι αυτοί ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του, ως Μέλους του εν λόγω Προγράμματος.


1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

 • «Κάρτα Μέλους»ή «Κάρτα»: Η κάρτα που παραδίδεται προς χρήση μόνο στον κάτοχο αυτής/μέλος του Προγράμματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτόν, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος.
 • «Μέλος του Προγράμματος» ή «Μέλος» ή «Κάτοχος»: Το ενήλικο φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο αφού αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος, εγγράφεται στο Πρόγραμμα.
 • «Πόντοι»: Το όφελος που αποκομίζει το Μέλος, από την αγορά Προϊόντων (όπως κατωτέρω ορίζονται). Η alter ego κατά τη απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση αποφασίζει, τον αριθμό των απαιτούμενων Πόντων για την έναρξη της εξαργύρωσης, το ποσοστό της χορηγούμενης έκπτωσης, τα ποσά επιδοτήσεων συσκευών ή άλλων προϊόντων ανάλογα με τις προϋποθέσεις αγορών κάθε Μέλους, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.
 • «Προϊόντα»: Τα προϊόντα, τα οποία υπάγονται σε καθεστώς εξαργύρωσης πόντων. Η alter ego κατά τη απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση αποφασίζει ποια προϊόντα υπάγονται κάθε φορά σε καθεστώς εξαργύρωσης και δικαιούται ελεύθερα να αφαιρεί ή να προσθέτει προϊόντα, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.
 • «Λογαριασμός Πόντων»: Ο λογαριασμός παρακολούθησης των πόντων κάθε Μέλους.
 • «Σημεία Συλλογής και Εξαργύρωσης Πόντων»: Ορίζονται τα σημεία εκείνα στα οποία το Μέλος διενεργεί μία υπαγόμενη συναλλαγή ή δραστηριότητα ή εξαργυρώνει πόντους. Η alter ego κατά τη απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση αποφασίζει ποια είναι κάθε φορά τα Σημεία Συλλογής και Εξαργύρωσης Πόντων και δικαιούται ελεύθερα να αφαιρεί ή να προσθέτει Σημεία Συλλογής και Εξαργύρωσης Πόντων, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.

2. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ

Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω καταστήματος alter ego, για την οποία ο αιτών θα χρειαστεί να συμπληρώσει την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα με το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνσή, την ηλικία, και τα υπόλοιπα σε αυτή αναφερόμενα στοιχεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Πρόγραμμα και την παραλαβή της Κάρτας είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται ως υποχρεωτικά στην φόρμα εγγραφής. Η alter ego διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργήσει στο μέλλον και άλλους τρόπους εγγραφής στο Πρόγραμμα, π.χ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί κ.λ.π.

 • Η Κάρτα Μέλους εκδίδεται μόνο σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο, κατά ρητή υπογεγραμμένη δήλωσή του με όλες τις συνέπειες του νόμου κατά την έκδοση της, θα έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) και έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
 • Η alter ego διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο Πρόγραμμα χωρίς υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του αιτούντα.
 • Το Μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα στα Σημεία Συλλογής και Εξαργύρωσης Πόντων, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά από την alter ego και γνωστοποιείται στο Μέλος. Κατά την υπογραφή των παρόντων Εμπορικών Όρων και συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος ως Σημεία Συλλογής και Εξαργύρωσης Πόντων ορίζεται το Δίκτυο καταστημάτων alter ego.
 • Σε καμία περίπτωση η Κάρτα Μέλους, ο αριθμός των Πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της Κάρτας, το Μέλος που την κατείχε θα υποχρεούται να δηλώσει αμέσως στην alter ego την απώλεια, ούτως ώστε να αποφεύγεται δόλια χρήση αυτής και να είναι εφικτή η αντικατάστασή της. Οι ενεργοί Πόντοι σε αυτή την περίπτωση δεν ακυρώνονται αλλά μεταφέρονται στη νέα Κάρτα. Η alter ego δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της Κάρτας και εξαργύρωσης Πόντων σε περίπτωση απώλειας Κάρτας.
 • Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας, δύναται να γίνει επανέκδοση ύστερα από γραπτή δήλωσή του Μέλους που την κατείχε, στο κατάστημα ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), η ως άνω διαδικασία επανέκδοσης έχει ως εξής:
  1. Στο κατάστημα: Προφορική γνωστοποίηση στο προσωπικό ενός από τα καταστήματα Alter Ego, της απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας από το Μέλος που την κατείχε. Το Μέλος εν συνέχεια συμπληρώνει και υπογράφει μια ειδική φόρμα γνωστοποίησης απώλειας, κλοπής ή καταστροφής κάρτας και αίτησης επανέκδοσης.
  2. Μέσω αποστολής e-mail: Γνωστοποίηση της απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας από το Μέλος που την κατείχε με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alterego.gr. Η alter ego προωθεί στη συνέχεια στο Μέλος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) ειδική φόρμα γνωστοποίησης απώλειας, κλοπής ή καταστροφής κάρτας και αίτησης επανέκδοσης προς συμπλήρωση και αποστολή.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Το Πρόγραμμα είναι βασισμένο στην συλλογή Πόντων. Κατά την υπογραφή των παρόντων Εμπορικών Όρων και συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, «με κάθε 1 € αγορών, από κατάστημα alter ego, κερδίζετε 1 Πόντο (δηλαδή 1 Ευρώ=1 Πόντος)».

Κατά την υπογραφή των παρόντων Εμπορικών Όρων και συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, υφίστανται δύο (2) τρόποι εξαργύρωσης πόντων:

Α. Εξαργύρωση με τη μορφή έκπτωσης (5%) στην επόμενη αγορά

Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται μόνο ανά 100 πόντους δηλάδη ανά 5€ μόνο. Δεν επιτρέπεται εξαργύρωση κάτω των 100 πόντων από το σύστημα. Κάθε φορά που γίνεται εξαργύρωση πόντων, το σύστημα της alter ego Bonus Card, αφαιρεί τους πόντους που εξαργυρώθηκαν από την καρτέλα του Μέλους.

Β. Διαδικασία εξαργύρωσης με Δωρεάν συσκευή

Το Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους, παίρνοντας δωρέαν συσκευή σε τρείς χρονικές περιόδους, εναλλακτικά:

 • Είτε στην λήξη ενός τριμήνου, έχοντας τουλάχιστον μία αγορά το μήνα για τρεις συνεχόμενους μήνες, και 50 πόντους μέσο όρο αγορών ανά μήνα, για το συγκεκριμένο τρίμηνο (και ως εκ τούτου τουλάχιστον 150 πόντους ως απόθεμα εξαργύρωσης), δικαιούται να αποκτήσει δωρεάν μία συσκευή αξίας έως €30.
 • Είτε στην λήξη ενός εξαμήνου, έχοντας κάνει τουλάχιστον μία αγορά το μήνα για έξι συνεχόμενους μήνες, και 50 πόντους μέσο όρο αγορών ανά μήνα, για το συγκεκριμένο εξάμηνο (και ως εκ τούτου τουλάχιστον 300 πόντους ως απόθεμα εξαργύρωσης) , μπορεί να αποκτήσει μία συσκευή αξίας έως €50.
 • Είτε στην λήξη ενός δωδεκαμήνου έχοντας κάνει τουλάχιστον μία αγορά το μήνα για 12 συνεχόμενους μήνες, 50 πόντους μέσο όρο αγορών ανά μήνα, για το συγκεκριμένο δωδεκάμηνο (και ως εκ τούτου τουλάχιστον 600 πόντους ως απόθεμα εξαργύρωσης), δικαιούται να αποκτήσει δωρεάν μία συσκευή αξίας έως €90.

Το σύστημα της alter ego Bonus Card, αφαιρεί τους πόντους αναλόγως του στόχου, που εξαργυρώθηκε. Με την εξαργύρωση διά ενός από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους μηδενίζουν οι πόντοι, που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο στόχο και ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος για εξαργύρωση νέας συσκευής ξεκινά εκ νέου.

Ειδικότερα:

 1. Οι υπόλοιποι πόντοι του Μέλους δεν χάνονται, μένουν στο σύστημα.
 2. Το μέλος μπορεί να κάνει χρήση και των δύο τρόπων εξαργύρωσης που αναφέρθηκαν, αρκεί να πληρούνται ο αντίστοιχες προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν
 3. Η δωρεάν συσκευή μπορεί να είναι kit, mod ή ατμοποιητής της επλογής του Μέλους (όχι όμως συνδυασμοί αυτών). Οι συσκευές δεν είναι συγκεκριμένες αλλά ανανεώνονται σύμφωνα με το υφιστάμενο προϊοντικό μίγμα της εταιρίας. Η αξία τους σε €, καθορίζεται από την εκάστοτε τιμή λιανικής που έχει ορίσει η εταιρία. Για προϊόντα που βρίσκονται σε έκπτωση ή προσφορά, ως τιμή λιανικής λογίζεται η αρχική τιμή προ έκπτωσης ή προσφοράς. Η παροχή δωρεάν συσκευής, ισχύει μόνο αν πληρούνται συνδυαστικά τα κριτήρια των αγορών και πόντων που προαναφέρονται (βλ. σχετικά ανωτέρω 3Β «Σύστημα επιβράβευσης»). Η παροχή δωρεάν συσκευής αφορά σε συσκευές λιανικής τιμής έως της αξίας που θέτει κάθε φορά η εταιρία. Δεν μπορούν να γίνουν συμψηφισμοί με συσκευές μεγαλύτερης αξίας
 4. Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή ενεργοποίησης της Κάρτας και δεν συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν την ημερομηνία ενεργοποίησης της Κάρτας
 5. H alter ego διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλάζει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών
 6. Η alter ego τηρεί έναν μόνο Λογαριασμό Πόντων ανά Μέλος για την παρακολούθηση των Πόντων που συλλέγονται ή/και εξαργυρώνονται από το Μέλος. Συνεπώς, σε περίπτωση που η Alter Ego λάβει γνώση ότι τα Μέλη, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) Κάρτα, θα απενεργοποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις Κάρτες και θα μεταφέρει τους πόντους στη μία (1) ενεργή Κάρτα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Μέλους
 7. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί Πόντοι σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η alter ego έχει το δικαίωμα να προβεί στην απαιτούμενη διόρθωση στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του
 8. Οι πόντοι που το Μέλος συλλέγει μέσω του Προγράμματος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο
 9. Εφόσον οι Πόντοι εξαργυρωθούν, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των Πόντων
 10. Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος
 11. Η Alter Ego μπορεί να ανακοινώνει στα Μέλη του Προγράμματος επιπλέον ειδικές προσφορές συλλογής ή εξαργύρωσης Πόντων ή επιπλέον προσφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή εκπτώσεις
 12. H Alter Ego δεν είναι υπεύθυνη για τις εξαργυρώσεις που χάνονται ή εξαργυρώνονται εξαιτίας δόλιων δραστηριοτήτων οποιουδήποτε τρίτου

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ

 • Κάθε Μέλος του Προγράμματος μπορεί να ενημερώνεται για τους Πόντους που έχει συγκεντρώσει και είναι διαθέσιμοι προς εξαργύρωση, σε οποιοδήποτε κατάστημα alter ego ή μέσω σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
 • Εκτός των παραπάνω τρόπων ενημέρωσης, η alter ego έχει το δικαίωμα να ενημερώνει το Μέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω προσωπικών επιστολών ή newsletters ή e-mails ή με SMS, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει το Μέλος κατά την εγγραφή του ή μεταγενέστερα, εφόσον το Μέλος έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για τους ως άνω σκοπούς ενημέρωσης/εμπορικής προώθησης, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού GDPR.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η alter ego έχει την διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την Κάρτα ή/και να προβαίνει σε διακοπή του Προγράμματος οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία και χωρίς καμία υποχρέωση προς τα Μέλη, οικονομική ή άλλη τυχόν, καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της προς το Μέλος.
 • Η alter ego διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Εμπορικούς Όρους ή συνολικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της alter ego, μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Η διενέργεια υπαγόμενων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων ή/και η εξαργύρωση Πόντων μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος από το Μέλος.
 • Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα ιστοσελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Εμπορικών Όρων και συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση.
 • Η alter ego διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος το αργότερο δυο (2) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα Μέλη του Προγράμματος έχουν την δυνατότητα να εξαργυρώσουν τους διαθέσιμους πόντους τους, εντός της χρονικής προθεσμίας που θα ορισθεί από την alter ego.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η alter ego τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των παρόντων Εμπορικών Όρων ή συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος ή/και παύσει το Πρόγραμμα, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της alter ego, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της alter ego.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Το Μέλος οφείλει να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά αναφέρονται κινητό τηλέφωνο, e-mail κλπ.) που δήλωσε στην αρχική εγγραφή, διαφορετικά η Alter Ego δεν ευθύνεται για απώλεια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή διακοπή επικοινωνίας με το Μέλος. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στα παλιά στοιχεία.
 • Το Μέλος διατηρεί την ιδιότητά του για όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, με την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων του.
 • Η χρήση των προνομίων του Προγράμματος από το Μέλος είναι προαιρετική.
 • H Alter Ego διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του Μέλους, μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου, εφόσον το Μέλος έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για τους ως άνω σκοπούς ενημέρωσης/εμπορικής προώθησης, σύμφωνα με τα παραπάνω. Εάν το Μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό με την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για προσφορές/εκπτώσεις της Alter Ego σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να διαγραφεί από την αντίστοιχη λίστα ακολουθώντας τον σύνδεσμο (unsubscribe) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του email ή να το αναφέρει γραπτώς με συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης στο κατάστημα επικοινωνίας.
 • Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Εμπορικών Όρων και συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος , είτε κατά τη διάρκεια ισχύος είτε μετά την καταγγελία αυτών, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτών εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε ανωτέρω διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται, τα Δικαστήρια των Αθηνών, κάθε δικαιοδοσίας και κάθε διαφοράς (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), συμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με διαδικασία εκτελέσεως, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, διαφορών εκ πιστωτικών τίτλων κ.λπ.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Μέλος συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η Αlter Ego, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή του Μέλους τα προσωπικά δεδομένα του που έρχονται σε γνώση της βάση των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, πλην εταιριών του ομίλου Αlter Ego (θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν) ή εταιριών συνεργατών της Αlter Ego, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της Αlter Ego ή εκτελούν προωθητικές ενέργειες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της και βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση το Μέλος διατηρεί μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του και το δικαίωμα του να ανακαλέσει τη συναίνεση του για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων ή να ζητήσει τη διόρθωση ή διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 15-22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Περισσότερα για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και την προστασία αυτών αναφέρονται στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική Απορρήτου, που αποδέχεται το κάθε μέλος με την έκδοση της Κάρτας.

Για οποιοδήποτε απορία/πρόβλημα σε σχέση με την χρήση/αξιοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε γνωστοποιήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@alterego.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210-9709000.